โปรโมชั่น

เฟซบุคฟีด

ติดต่อเรา

โรงแรม

ขอนแก่นโฮเต็ล

เมืองขอนแก่น

43/2 ถ.พิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

สอบถามเพิ่มเติม

043-245-999

ขอนแก่นโฮเต็ล

โรงแรม

โรมาโฮเต็ล

เมืองขอนแก่น

50/2 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

สอบถามเพิ่มเติม

043-245-888

โรมาโฮเต็ล